Zespół koordynuje i współprowadzi następujące przedmioty: 
 
Biogeografia 
Biologiczne podstawy zachowań człowieka i zwierząt 
Bioróżnorodność świata roślin i zwierząt dla biotechnologów 
Ekologia miasta 
Ekologia siedlisk zdegradowanych 
Ekosystemy w warunkach antropopresji 
Elementy i zasoby środowiska 
Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt 
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 
Metody badań terenowych 
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 
Morfologia i anatomia owadów 
Ochrona różnorodności biologicznej 
Organologia i architektonika zwierząt 
Paleobiologia i filogeneza roślin i zwierząt 
Podstawy preparatyki i hodowli zwierząt egzotycznych 
Przyroda Górnego Śląska 
Rekultywacja terenów zdegradowanych 
Waloryzacja przyrodnicza 
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 
Zagrożenie i ochrona różnorodności przyrodniczej 
Zajęcia terenowe z botaniki i zoologii 
Zoologia 
Zoologia – pierwotniaki i bezkręgowce 
Zoologia strunowce