Profil badawczy naszego zespołu obejmuje badania bioindykacyjne zoocenotyczne, faunistyczne, zoogeograficzne, filogenetyczne i taksonomiczne w oparciu o wybrane grupy owadów z rzędu Hemiptera.